Impressum

Ansvarlig for indhold:

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co  KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Tyskland
Phone: +49 7967 152-0
Fax: + 49 7967 152-222

E-Mail: nfjrsd (ved ansøgninger bedes du kontakte vores personaleafdeling)
Internet: www.jrs.de

Register: Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRA 510028

Personligt hæftende anpartshaver:

JR Beteiligungs KG
Hjemsted Rosenberg, Ulm Byret: HRA 510408
J. Rettenmaier & Sons Administration GmbH
Hjemsted Rosenberg, Registerretten Ulm: HRB 510021

Tegningsberettiget direktør:

Josef Otto Rettenmaier, Dr. Michael Hempe, Elmar Schmid

Momsnummer i henhold til § 27 a i den tyske lov om omsætningsafgift: DE 144631714

Ansvar: På trods af en omhyggelig, indholdsmæssig kontrol påtager vi os ikke ansvar for indhold i eksterne links. Det er udelukkende operatøren af de linkede sider, som er ansvarlig for deres indhold.

Juridisk indhold

Alle oplysninger og forklaringer på disse internetsider er ikke bindende. J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG påtager sig ikke ansvar for rigtigheden og fuldstændigheden af indholdet. Der påtages ingen garanti og gives ingen forsikring om produktegenskaber. Der fremgår ingen retlige krav af internetsidernes indhold. Fejl i indholdet korrigeres straks ved kendskab til disse. Internetsidernes indhold kan på grund af den tidsforsinkede opdatering ikke konstant være aktuelt. Du er derfor velkommen til at spørge om status, tekniske detaljer og leveringsdygtighed for produkter og tjenesteydelser. Links til andre internetsider kontrolleres ikke konstant. Vi påtager os dermed ikke ansvar for indhold på linkede sider.

Download af data og software

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG påtager sig ikke ansvar for, at data og software, som kan downloades fra internetsiderne, er fejlfrie. Softwaren kontrolleres af J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG i tilfælde af virusangreb. Dog anbefaler vi efter download at kontrollere data og software for virusangreb med en opdateret virussoftware.

Ophavsret og andre særlige, beskyttede rettigheder

Disse internetsiders indhold er ophavsretligt beskyttet. Der må lagres en kopi af oplysningerne på internetsiderne på en enkelt computer til ikke-kommerciel og personlig, intern brug. Grafik, tekster, logoer, billeder osv. må kun efter skriftlig tilladelse fra J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG downloades, mangfoldiggøres, kopieres, ændres, offentliggøres, sendes, overføres eller på anden vis anvendes. Ved de anførte produkt- og firmanavne kan der være tale om registrerede varemærker eller brands. Uberettiget anvendelse kan medføre skadeserstatningskrav og krav om udeladelse.

Beskyttelse af personlige data samt fortrolighed

Det kan ikke garanteres, at oplysninger eller personlige data, som vi får tilsendt, ikke "aflyttes" af tredjemand ved videregivelsen.

Ansvar

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG hæfter ikke for skader, især ikke for direkte eller indirekte følgeskader, datatab, tabt fortjeneste, system- eller produktionssvigt, som opstår ved brug af disse internetsider eller download af data. Hvis der ved en opstået skade som følge af brug af internetsiderne eller download af data foreligger forsæt eller grov uagtsomhed, gælder ansvarsfriheden ikke. Det retsforhold, som opstår ved brug af internetsiderne, mellem dig og J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland. Ved tvister med erhvervsdrivende, offentligretlige, juridiske personer eller indehavere af en offentligretlig, særlig formue, som følger af brugen af disse internetsider, er værnetinget hjemstedet for J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG i Rosenberg, Tyskland.

Databeskyttelse

Hos JRS glæder vi os over dit besøg på vores website og din interesse for vores virksomhed.

Emnet databeskyttelse har højeste prioritet hos JRS. Derfor vil vi her gerne informere om, hvordan vi implementerer bestemmelserne om databeskyttelse hos JRS, hvilke oplysninger vi registrerer under dit besøg på vores websider, og hvordan vi anvender disse. For det første: Dine data anvendes udelukkende til nedenstående formål og anvendes ikke på anden vis, såsom til reklameformål, uden dit samtykke.

I. Navn og adresse på den ansvarlige

Den ansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR) og medlemsstaternes andre nationale databeskyttelseslove samt øvrige databeskyttelsesretlige bestemmelser er:

J. Rettenmaier & Söhne GmbH + Co KG
Holzmühle 1
73494 Rosenberg
Tyskland
Phone: +49 7967/152-0
E-Mail: nfjrsd
Website: www.jrs.de

II. Navn og adresse på den databeskyttelsesansvarlige  

Den ansvarliges databeskyttelsesansvarlige er:

Heike Feil
E-Mail: Dtnschtzbftrgtrjrsd

III. Generelt om databehandling

Vi indsamler og anvender som udgangspunkt kun personlige data om vores brugere, hvis dette er nødvendigt for at stille et funktionsdygtigt website til rådighed samt for vores indhold og ydelser. Indsamlingen og anvendelsen af personlige data om vores brugere sker regelmæssigt og kun efter samtykke fra brugeren. En undtagelse gælder i sådanne tilfælde, hvor det af faktuelle årsager ikke er muligt at indhente et forudgående samtykke, og behandlingen af data er tilladt via lovmæssige forskrifter.

1. Retsgrundlag for behandling af personlige data 

Såfremt vi til processer for behandling af personlige data indhenter et samtykke fra den pågældende person, anvendes art. 6, stk. 1, litra a), i EU's generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) som retsgrundlag for behandlingen af personlige data.

Ved behandling af personlige data, som er nødvendig for at opfylde en kontrakt, hvis kontrahent er den pågældende person, anvendes art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR som retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, som er nødvendige for at udføre foranstaltninger forud for kontrakten.

Såfremt en behandling af personlige data er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, anvendes art. 6, stk. 1, litra c), i GDPR som retsgrundlag.

I det tilfælde, at den pågældende persons eller en anden fysisk persons livsvigtige interesser gør det nødvendigt at behandle personlige data, anvendes art. 6, stk. 1, litra d), i GDPR som retsgrundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at varetage vores virksomheds eller en tredjeparts berettigede interesse, og den pågældendes interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende friheder ikke overvejer førstnævnte interesse, anvendes art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

2. Sletning af data og lagringsperiode

Den pågældende persons personlige data slettes eller spærres, så snart formålet med lagring bortfalder. Derudover kan der foretages en lagring, hvis dette er foreskrevet af en europæisk eller national lovgiver i EU-forordninger, love eller øvrige forskrifter, som den ansvarlige er underlagt. Dataene spærres eller slettes også, hvis en lagringsperiode, som er foreskrevet i de angivne normer, udløber, medmindre det er nødvendigt at foretage yderligere lagring af data for at indgå en aftale eller opfylde en kontrakt.

IV. Klargøring af website og oprettelse af logfiler

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Hver gang vores website åbnes, registrerer vores system automatisk data og oplysninger fra computersystemet i den computer, som åbner websitet.

I den forbindelse indhentes følgende data:

 • Oplysninger om browsertype og den anvendte version
 • Brugerens styresystem
 • Brugerens internetserviceudbyder
 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for adgang
 • Websites, hvorfra brugerens system kommer ind på vores website
 • Websites, som åbnes af brugerens system via vores website

Logfiler indeholder IP-adresser eller øvrige data, som giver mulighed for tildeling til en bruger. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis linket til websitet, hvorfra brugeren kommer ind på websitet, eller linket til websitet, som brugeren skifter til, indeholder personlige data.

Dataene lagres også i logfiler i vores system. Disse data lagres ikke sammen med andre personlige data om brugeren.

Data, som indhentes på denne måde om brugere, pseudonymiseres ved hjælp af tekniske foranstaltninger. Derfor er det ikke muligt at tildele data til den bruger, som åbner websitet. Dataene lagres ikke sammen med øvrige personlige data om brugerne.


2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for den midlertidige lagring af data og logfiler er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.  

3. Formål med databehandling

Systemets midlertidige lagring af IP-adressen er nødvendig for at gøre det muligt at udlevere websitet til brugerens computer. I den forbindelse skal brugerens IP-adresse forblive lagret i sessionsperioden.

Lagringen i logfiler sker for at sikre websitets funktionsdygtighed. Desuden anvender vi dataene til at optimere websitet og til at garantere sikkerheden i vores IT-systemer. Der analyseres ikke data med henblik på marketing i denne forbindelse.

I disse formål ligger også vores berettigede interesse for databehandling i henhold til art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Lagringsperiode

Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå formålet med indsamlingen heraf. Ved registrering af data til klargøring af websitet er dette tilfældet, når den pågældende session er afsluttet.

5. Mulighed for indsigelse og afhjælpning

Det er strengt nødvendigt for driften af websitet at registrere data til klargøring af websitet og lagre data i logfiler. Derfor er der ikke mulighed for indsigelse fra brugerens side.

V. Anvendelse af cookies  

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

Vores website anvender cookies. Ved cookies er der tale om tekstfiler, som lagres i internetbrowseren eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Af databeskyttelsesmæssige årsager lagrer vores website som udgangspunkt ikke cookies på brugerens computer. For at bruge PHP-sessions anvendes der kun session-cookies.

De session-cookies, som anvendes af Weblication, lagres kun i browserens hovedhukommelse, hvorved de går tabt igen efter lukning af browseren. Dette er også årsagen til, at du generelt skal logge ind på ny efter lukning af browseren. Besøgsdata, som konstant skal holdes under en session, er f.eks. formulardata, så disse vises igen ved forkert indtastning. Senest med afsendelse af formularen bliver disse også slettet.

2. Retsgrundlag for databehandling

Retsgrundlaget for behandling af personlige data under anvendelse af cookies art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

3. Formål med databehandling

Formålet med behandling af nødvendige cookies er at lette brugen af websitet for brugeren eller at lette navigationen på websitet.

I disse formål ligger også vores berettigede interesse for behandling af personlige data i henhold til art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

4. Lagringsperiode

Cookies lagres ikke på brugerens computer.

5. Analyse ved hjælp af Google Analytics.  

Dette website anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics anvender ligeledes cookies, dvs. tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af websitet (jf. ovenfor under IV 1-4).

De oplysninger, som cookien genererer om din anvendelse af dette website, overføres som regel til en server hos Google i USA og lagres der. Vi har dog aktiveret Google Analytics' IP-anonymiseringsfunktion på dette website, så din IP-adresse forinden afkortes af Google inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre stater, som deltager i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og reduceres der.

Google anvender disse oplysninger til at analysere din brug af websitet, til at sammensætte rapporter om aktiviteter på websitet og til over for operatøren af websitet at tilvejebringe yderligere tjenesteydelser, som er forbundet med brugen af websitet og af internettet. Den IP-adresse, som videregives af din browser i forbindelse med Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google.

Du kan forhindre, at dataene til Google, som er genereret af cookies og vedrører din brug af websitet (inkl. din IP-adresse), registreres, videregives og behandles af Google ved at downloade og installere det browser-plugin, som er tilgængeligt via følgende link: Google Analytics Opt-Out

Der indstilles en opt out-cookie, som forhindrer fremtidig registrering af dine data, når du besøger dette website.

Du finder nærmere information om brugsbetingelserne og om databeskyttelse i Google Analytics på www.google.com/analytics/terms/de.html  eller på https://www.google.de/intl/de/policies/

6. Google Tag Manager

På dette website anvendes Google Tag Manager. Google Tag Manager er en løsning fra Google Inc., hvormed virksomheder kan administrere website-tags via en brugerflade. Ved Google Tag Manager er der tale om et domæne uden cookies, som ikke registrerer personlige data. Google Tag Manager sørger for at udløse andre tags, og de registrerer eventuelt data. Vi gør hermed særskilt opmærksom på dette. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data. Såfremt der af brugeren er foretaget en deaktivering på domæne- eller cookieniveau, forbliver denne aktiv for alle tracking-tags, som implementeres med Google Tag Manager.

VI. Kontaktformular, onlineansøgning og e-mailkontakt

1. Beskrivelse og omfang af databehandling

a.) På vores website er der en kontaktformular/ansøgningsformular, som kan bruges til elektronisk kontakt. Hvis en bruger anvender denne mulighed, bliver data, som indtastes i indtastningsbilledet, videregivet til os og lagret. Disse data er følgende:

 • Tiltale, for- og efternavn
 • Firma
 • Branche/anvendelsesområde
 • Gade, husnummer, postnummer, by og land
 • Telefon
 • E-mail
 • Evt. forestilling om løn
 • Ansøgningsbilag

På tidspunktet for afsendelse af beskeden bliver følgende data desuden lagret:

 • Brugerens IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for registrering

For at behandle dataene indhentes dit samtykke i forbindelse med afsendelsen, ligesom der henvises til denne databeskyttelseserklæring.

b.) Alternativt er det muligt at kontakte os via den angivne e-mailadresse. I dette tilfælde lagres brugerens personlige data, som videregives med e-mailen.

c.) Der sker ingen videregivelse af data til tredjemand. Dataene anvendes udelukkende til behandling af samtalen eller til ansøgningsprocessen.

2. Retsgrundlag for databehandling

a.) Retsgrundlaget for behandling af data er, hvis der forefindes et samtykke fra brugeren, art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR.

b.) Retsgrundlaget for behandling af data, som videregives i forbindelse med fremsendelse af en e-mail, er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Hvis e-mailkontakten har til formål at indgå en aftale, er et yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, litra b), i GDPR.

3. Formål med databehandling   

Behandlingen af personlige data fra indtastningsbilledet anvender vi udelukkende til at behandle din anmodning. I tilfælde af en anmodning via e-mail består den nødvendige, berettigede interesse også i at behandle dataene.

De øvrige personlige data, som behandles under afsendelsen, anvendes til at forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerhed i vores IT-systemer.

4. Lagringsperiode

a.) Dataene slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for at opnå formålet med indsamlingen heraf. For personlige data fra indtastningsbilledet i kontaktformularen og personlige data, som er sendt via e-mail, er dette tilfældet, når den pågældende samtale med brugeren er afsluttet. Samtalen er afsluttet, når det fremgår af omstændighederne, at den pågældende sag er endeligt afklaret.

b.) For personlige data fra indtastningsbilledet ved onlineansøgning og personlige data, som er sendt via e-mail som ansøgning, er dette tilfældet, når den pågældende ansøgningsproces er afsluttet, og der ikke er grund til at frygte juridiske indvendinger. Ved afgivelse af samtykkeerklæringen i forbindelse med onlineansøgningen erklærer du dig indforstået med, at vi lagrer ansøgningen i en periode på 2 år for også at tage dig i betragtning ved kommende, ledige stillinger.

Yderligere personlige data, som indsamles under afsendelsen, slettes senest efter en frist på syv dage.

5. Mulighed for indsigelse og afhjælpning

Brugeren har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke om behandling af personlige data. Hvis brugeren kontakter os via e-mail, kan han til enhver tid gøre indsigelse mod lagringen af sine personlige data. I dette tilfælde kan samtalen ikke fortsættes, eller ansøgningen kan ikke fortsat tages i betragtning.

Du bedes sende din tilbagekaldelse af samtykke samt indsigelse mod lagring via e-mail til nfjrsd eller bewerbung@jrs.de eller skriftligt til vores ovenstående firmaadresse.

Alle personlige data, som er blevet lagret i forbindelse med anmodningen, vil i dette tilfælde blive slettet.

VII. Den pågældende persons rettigheder

Hvis dine personlige data bliver behandlet, er du den pågældende i henhold til GDPR og har følgende rettigheder over for den ansvarlige:

1. Oplysningsret

Du kan af den ansvarlige kræve at få bekræftet, om vi behandler personlige data, som vedrører dig. Hvis en sådan behandling foreligger, kan du af den ansvarlige kræve at få oplysning om følgende:

 1. Formålet med behandlingen af dine personlige data
 2. Kategorierne for personlige data, som behandles
 3. Modtagere eller kategorier af modtagere, overfor hvilke dine personlige data er eller vil blive offentliggjort
 4. Den planlagte periode for lagring af dine personlige data eller, hvis konkrete oplysninger om dette ikke er mulige, kriterier for fastlæggelse af lagringsperioden
 5. Fastholdelse af retten til berigtigelse eller sletning af dine personlige data, retten til begrænsning af den dataansvarliges behandling eller retten til at gøre indsigelse mod denne behandling
 6. Fastholdelse af klagemuligheden hos en tilsynsmyndighed
 7. Alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse, hvis de personlige data ikke indsamles hos den pågældende person
 8. Fastholdelse af en automatiseret beslutningsproces inkl. profilering i henhold til art. 22, stk. 1 og 4, i GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – oplysende information om den involverede logik samt rækkevidden og de tilstræbte følger af en sådan behandling for den pågældende person.

Du har ret til at kræve at få oplyst, om de personlige data, som vedrører dig, videregives til et tredjeland eller en international organisation. Du kan i den forbindelse kræve at blive underrettet om passende garantier i henhold til art. 46 i GDPR i forbindelse med videregivelsen.

2. Ret til berigtigelse

Du har ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse over for den ansvarlige, såfremt de behandlede, personlige data, som vedrører dig, er urigtige eller ufuldstændige. Den ansvarlige skal straks foretage berigtigelsen.

3. Ret til begrænsning af behandling

Under følgende forudsætninger kan du kræve at få begrænset behandlingen af de personlige data, som vedrører dig:

 1. Hvis du bestrider rigtigheden af de personlige data, som vedrører dig, i en periode, som giver den ansvarlige mulighed for at kontrollere rigtigheden af de personlige data
 2. Hvis behandlingen er uretmæssig, og du afviser sletningen af personlige data, men i stedet kræver en begrænsning af brugen af personlige data
 3. Hvis den dataansvarlige ikke længere har brug for de personlige data til formålet med behandlingen, men du har brug for dem til at gøre retlige krav gældende, udøve dem eller forsvare dem
 4. Hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR, og det endnu ikke er konstateret, om den dataansvarliges berettigede grunde vejer tungere end dine grunde.

Hvis behandlingen af de personlige data, som vedrører dig, er blevet begrænset, må disse data - med undtagelse af deres lagring - kun behandles med dit samtykke eller for at gøre retlige krav gældende, udøve dem eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til en vigtig, offentlig interesse i EU eller en medlemsstat.

Hvis begrænsningen af behandlingen er opnået i henhold til ovenstående forudsætninger, vil du blive underrettet af den ansvarlige, før begrænsningen ophæves.

4. Ret til sletning

a) Sletningsforpligtelse

Du kan af den ansvarlige kræve, at de personlige data, som vedrører dig, straks slettes, og den ansvarlige er forpligtet til straks at slette disse data, såfremt en af følgende grunde gør sig gældende:

 1. De personlige data, som vedrører dig, er ikke længere nødvendige for de formål, til hvilke de er blevet indsamlet eller på anden vis er blevet behandlet.
 2. Du tilbagekalder dit samtykke, hvorpå behandlingen i henhold til art 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a), i GDPR har været baseret, og der mangler et andet retsgrundlag for behandlingen.
 3. Du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen højere prioriterede, berettigede grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 2, i GDPR.
 4. De personlige data, som vedrører dig, er blevet uretmæssigt behandlet.
 5. Sletningen af de personlige data, som vedrører dig, er nødvendige for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til den EU-lovgivning eller den lovgivning i medlemsstaterne, som den ansvarlige er underlagt.
 6. De personlige data, som vedrører dig, er indsamlet i henhold til art. 8, stk. 1, i GDPR med hensyn til udbudte tjenester fra informationssamfundet.

b) Information til tredjemand

Hvis den ansvarlige har offentliggjort personlige data, som vedrører dig, og i henhold til art. 17, stk. 1, i GDPR er forpligtet til at slette disse, træffer han under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne passende foranstaltninger, herunder også af teknisk art, til at meddele den databehandlingsansvarlige, som behandler dine personlige data, at du som pågældende person kræver af denne, at alle links til disse personlige data eller kopier eller replika af disse personlige data slettes.

c) Undtagelser

Retten til sletning foreligger ikke, hvis behandlingen er nødvendig

 1. for at udøve retten til ytringsfrihed og information,
 2. for at opfylde en retlig forpligtelse, som behandlingen kræver i henhold til den EU-lovgivning eller lovgivningen i medlemsstaterne, som den ansvarlige er underlagt, eller for at varetage en opgave, som er i offentlighedens interesse eller sker ved udøvelse af offentlig myndighed, og som er overdraget til den ansvarlige,
 3. af hensyn til den offentlige interesse inden for offentlig sundhed i henhold til art. 9, stk. 2, litra h) og i) og art. 9, stk. 3, i GDPR,
 4. for arkiveringsformål af offentlig interesse, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i henhold til art. 89, stk. 1, i GDPR, såfremt den under afsnit a) angivne rettighed forventes at umuliggøre eller væsentligt påvirke realiseringen af målene med denne behandling eller
 5. for at gøre retlige krav gældende, udøve eller forsvare dem.

5. Ret til underretning

Hvis du har gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen gældende over for den ansvarlige, er denne forpligtet til at underrette alle modtagere, som har fået offentliggjort de personlige data, som vedrører dig, om denne berigtigelse eller sletning af dataene eller begrænsning af behandlingen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller er forbundet med uforholdsmæssige udgifter.

Du har over for en ansvarlige ret til at blive underrettet om disse modtagere.

6. Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage de personlige data, som vedrører dig, og som du har gjort tilgængelige for den ansvarlige, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. Derudover har du ret til at videregive disse data til en anden ansvarlig uden hindring fra den ansvarlige, som fik stillet de personlige data til rådighed, såfremt

 1. behandlingen bygger på et samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a) i GDPR eller en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR, og
 2. behandlingen sker ved hjælp af automatiserede processer.

Ved udøvelsen af denne ret har du desuden ret til at beslutte, at de personlige data, som vedrører dig, videregives direkte fra en ansvarlig til en anden ansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt. Andre personers friheder og rettigheder må ikke påvirkes heraf.

Retten til dataportabilitet gælder ikke for en behandling af personlige data, som er nødvendig for at varetage en opgave, som er i offentlighedens interesse eller sker ved udøvelse af offentlig myndighed, og som er overdraget til den ansvarlige.

7. Indsigelsesret

Du har af grunde, der vedrører din særlige situation, til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personlige data, som vedrører dig, hvor behandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR; dette gælder også for en profilering, som er baseret på disse bestemmelser.

Den ansvarlige behandler ikke længere de personlige data, som vedrører dig, medmindre han kan dokumentere ufravigelige, beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, som vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen anvendes til at gøre retlige krav gældende, til at udøve dem eller forsvare dem.

Hvis de personlige data, som vedrører dig, behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personlige data, som vedrører dig, med henblik på denne form for markedsføring; dette gælder også for profilering, såfremt dette er forbundet med denne direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, vil de personlige data, som vedrører dig, ikke længere blive behandlet til dette formål.

I forbindelse med brugen af tjenester fra informationssamfundet har du – uanset direktiv 2002/58/EF – mulighed for at udøve din indsigelsesret ved hjælp af automatiserede processer, hvorved der anvendes tekniske specifikationer.

8. Ret til tilbagekaldelse af samtykkeerklæring vedrørende databeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde din samtykkeerklæring vedrørende databeskyttelse. Den retmæssige behandling foretaget på grundlag af samtykket frem til tilbagekaldelsen berøres ikke af tilbagekaldelsen af samtykket.

9. Automatiseret beslutning i enkelte tilfælde inkl. profilering

Du har ret til ikke at blive underlagt en beslutning, som udelukkende er baseret på en automatiseret behandling, inkl. profilering, og som udfolder retsvirkningen over for dig eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Dette gælder ikke, hvis beslutningen

 1. er nødvendig for at indgå eller opfylde en aftale mellem dig og den ansvarlige,
 2. er tilladt på grundlag af lovmæssige forskrifter i EU eller i medlemsstaterne, som den ansvarlige er underlagt, og disse lovmæssige forskrifter indeholder passende foranstaltninger til at varetage dine rettigheder og friheder samt dine berettigede interesse eller
 3. sker med dit udtrykkelige samtykke.
Disse beslutninger må dig ikke være baseret på særlige kategorier af personlige data i henhold til art. 9, stk. 1, i GDPR, medmindre art. 9, stk. 2, litra a) eller g) er gældende, og der er truffet passende foranstaltninger til at beskytte rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser.

Med hensyn til de i (1) og (3) angivne tilfælde træffer den ansvarlige passende foranstaltninger til at varetage rettigheder og friheder samt dine berettigede interesser, der som minimum indebærer retten til at opnå indgreb fra en person fra den ansvarliges side ved fremlæggelse af sit eget synspunkt og indsigelse mod beslutningen.

10. Ret til at klage ved en tilsynsmyndighed

Med forbehold for andre forvaltningsretlige eller ordinære retsmidler har du ret til at klage ved en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du har dit opholdssted, din arbejdsplads, eller hvor den formodede overtrædelse har fundet sted, hvis du mener, at behandlingen af de personlige data, som vedrører dig, overtræder GDPR.

Tilsynsmyndigheden, som har fået tilsendt klagen, underretter den kærende om status og resultater for klagen inkl. muligheden for ordinære retsmidler i henhold til art. 78 i GDPR.

VIII. Anvendelse af social media-knapper

Vi anvender såkaldte social plugins (i det følgende knapper) til sociale netværk som Facebook og LinkedIn.

Såfremt disse knapper vises på websitet, etablerer de endnu ikke kontakt med serverne hos Facebook og LinkedIn. Først når der klikkes på disse knapper, giver du dit samtykke til kommunikation med Facebook og LinkedIn, og en forbindelse aktiveres. Knappen forbliver aktiv, indtil du deaktiverer den igen eller sletter dine cookies. Du finder nærmere information om cookies i vores cookie-oplysninger.

Efter aktiveringen opbygges der en direkte forbindelse med serveren hos det pågældende sociale netværk. Indholdet af knappen overføres så direkte fra de social netværk til din browser og integreres af denne i websitet.

Efter aktivering af en knap kan det pågældende social netværk allerede indsamle data, uafhængigt af, om du interagerer med knappen. Hvis du er logget ind på et socialt netværk, kan dette knytte dit besøg på dette website til din brugerkonto.

Hvis du er medlem hos et socialt netværk og ikke ønsker, at dette netværk forbinder indsamlede data med dine lagrede medlemsdata, når du besøger vores website, skal du inden aktivering af knapperne logge ud af det pågældende sociale netværk.

Vi har ingen indflydelse på omfanget af data, som indsamles af sociale netværk med deres knapper. Formålet med og omfanget af dataindsamling samt den videre behandling og brug af data hos de pågældende sociale netværk samt dine pågældende rettigheder og indstillingsmuligheder med henblik på beskyttelse af din privatsfære fremgår af databeskyttelsesoplysningerne hos de pågældende sociale netværk.

IX. Vores social media-sider

Databehandling via sociale netværk

Vi vedligeholder offentligt tilgængelige profiler på sociale netværk. Du finder detaljer om de sociale netværk, vi bruger, nedenfor. Sociale netværk som Facebook, Google+ osv. kan som regel foretage omfattende analyser af din brugeradfærd, hvis du besøger deres website eller en webside med integreret social media-indhold (f.eks. Like-knapper eller reklamebannere). Når du besøger vores social media-sider, udløses der en lang række behandlingsprocesser med relevans for databeskyttelse. Mere specifikt:

Hvis du er logget ind på din social media-konto og besøger vores social media-side, kan operatøren af social media-portalen knytte dette besøg til din brugerkonto. Dog kan dine personlige data eventuelt også blive registreret, hvis du ikke er logget ind eller ikke har en konto hos den pågældende social media-portal. Denne dataregistrering sker i dette tilfælde eksempelvis via cookies, som lagres på din enhed, eller ved registrering af din IP-adresse.

Ved hjælp af de dermed registrerede data kan operatørerne af social media-portaler oprette brugerprofiler, hvori dine præferencer og interesser er lagret. På denne måde kan du få vist interessebaseret reklame inden for og uden for den pågældende social media-side. Såfremt du har en konto hos det pågældende sociale netværk, kan den interessebaserede reklame vises på alle enheder, hvor du er eller var logget ind.

Vær desuden opmærksom på, at vi ikke kan følge alle behandlingsprocesser på social media-portalerne. Derfor kan der alt efter udbyderen evt. blive udført yderligere behandlingsprocesser hos operatørerne af social media-portalerne. Du finder detaljer om dette i brugsbetingelserne og databeskyttelsesbestemmelserne på de pågældende social media-portaler.

Retsgrundlag

Vores social media-sider skal sikre en tilstedeværelse på internettet, der er så omfattende som muligt. Herved er der tale om en berettiget interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. De analyseprocesser, som iværksættes af de sociale netværk, er evt. baseret på afvigende retsgrundlag, som skal angives af operatørerne på de sociale netværk (f.eks. samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a), i GDPR).

Ansvarlig og gennemførelse af rettigheder

Når du besøger en af vores social media-sider (f.eks. Facebook), er vi sammen med operatøren af social media-platformen ansvarlige for de databehandlingsprocesser, som udløses ved dette besøg. Du kan som udgangspunkt både gøre dine rettigheder (oplysning, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, dataportabilitet og klage) gældende over for os og over for operatøren af den pågældende social media-portal (f.eks. over for Facebook).

Vær opmærksom på, at vi på trods af det fælles ansvar med social media-portalernes operatører ikke fuldt ud har indflydelse på social media-portalernes databehandlingsprocesser. Vores muligheder retter sig i høj grad efter den pågældende udbyders forretningspolitik.

Lagringsperiode

De data, som vi umiddelbart registrerer via social media-sider, slettes af vores systemer, så snart formålet med deres lagring bortfalder, du anmoder os om at slette dem, dit samtykke til lagring tilbagekaldes, eller formålet med datalagring bortfalder. Lagrede cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Ufravigelige, lovmæssige bestemmelser – især opbevaringsfrister – berøres ikke heraf.

Vi har ingen indflydelse på lagringsperioden for de data, som operatørerne af sociale netværk lagrer til egne formål. Du kan læse mere om detaljerne direkte hos operatørerne af de sociale netværk (f.eks. i deres databeskyttelseserklæring, se nedenfor).

Detaljer om sociale netværk

Facebook

Vi har en profil hos Facebook. Udbyderen er Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook har en certificering i henhold til EU-US Privacy Shield.

Du kan selv tilpasse dine reklameindstillinger på din brugerkonto. Klik i den forbindelse på følgende link, og log ind: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Du finder detaljer i databeskyttelseserklæringen fra Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

XING 

Vi har en profil hos XING. Udbyderen er XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamborg, Tyskland. Du finder detaljer om deres håndtering af dine personlige data i databeskyttelseserklæringen fra 
Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

LinkedIn 

WVi har en profil hos LinkedIn. Udbyderen er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn har en certificering i henhold til EU-US Privacy Shield. LinkedIn anvender reklamecookies. Hvis du vil deaktivere LinkedIns reklamecookies, kan du bruge følgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Du finder detaljer om deres håndtering af dine personlige data i databeskyttelseserklæringen fra LinkedIn:   https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy   

X. Analyseværktøjer og reklame

Facebook Pixel

Til konverteringssporing anvender vores website en besøgsaktion-pixel fra Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Dermed kan adfærden for de besøgende på siden spores, efter at de med et klik på en Facebook-reklame er blevet videresendt til udbyderens website. Dermed kan effekten af Facebook-reklamer analyseres til statistiske formål og markedsforskningsformål, og fremtidige reklametiltag kan optimeres.

De indsamlede data er anonyme for os som operatør af dette website, og vi kan ikke drage slutninger om brugernes identitet. Dataene lagres og behandles dog af Facebook, for at kunne forbinde til den pågældende brugerprofil, og for at Facebook kan anvende dataene til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebook-data use guideline can use. Dermed kan Facebook gøre det muligt at skifte reklamer på sider hos Facebook og uden for Facebook. Denne anvendelse af data kan ikke påvirkes af os som operatør af siden.

Brugen af Facebook-pixel sker på grundlag af art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR. Operatøren af websitet har en berettiget interesse for effektive reklamer under påvirkning fra sociale medier.

Du finder yderligere information om beskyttelse af din privatsfære i databeskyttelsesoplysningerne hos Facebook:https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Derudover kan du deaktivere remarketing-funktionen "Custom Audiences" under indstillinger for reklamer på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen For at gøre dette skal du være logget ind hos Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret reklame fra Facebook på websitet for European Interactive Digital Advertising Alliance:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

XI. Tilpasning af disse databeskyttelsesoplysninger

Vi ændrer lejlighedsvis disse databeskyttelsesoplysninger, så de altid lever op til de aktuelle, lovmæssige krav og dækker alle vores tilbud.

Den lovsikrede ret til oplysning, berigtigelse, spærring, sletning og indsigelse berøres ikke af en sådan ændring.

Du finder yderligere information til vores kunder og leverandører på: Information om behandling af kunde- og leverandørdata i henhold til art. 13 og 14 i GDPR

Privacy Policy 

We Value Your Privacy

This website uses external tools and components to provide you the best experience on our website. You will find more detailed information in our privacy policy.

Privacy Policy.